Homilia podczas beatyfikacji Męczennic

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II podczas beatyfikacji Męczennic z Nowogródka (fragmenty)

Rzym, 5 marca 2000 r.

Chrystus wybrał was i przeznaczył, abyście szli i owoc przynosili

Bóg stał się prawdziwą „podporą i umocnieniem” także dla Męczen­nic z Nowogródka – błogosławionej Marii Stelli Mardosewicz i dziesięciu Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Naza­retu – nazaretanek. Był dla nich podporą przez całe życie, a zwłasz­cza w chwilach straszliwej próby, kiedy przez całą noc oczekiwały na śmierć, później w drodze na miejsce stracenia i wreszcie w chwili roz­strzelania.

Skąd miały siłę, aby ofiarować siebie w zamian za uratowanie życia uwię­zionych mieszkańców Nowogródka? Skąd czerpały odwagę, aby ze spo­kojem przyjąć tak okrutny i niespra­wiedliwy wyrok śmierci? Bóg przy­gotowywał je powoli na tę chwilę największej próby. Ziarno łaski rzu­cone na glebę ich serc w chwili chrztu świętego, a potem pielęgno­wane z wielką troską i odpowie­dzialnością, zakorzeniło się głęboko i wydało najwspanialszy owoc, ja­kim jest dar z własnego życia. Mówi Chrystus: „Nikt nie ma większej mi­łości od tej, gdy ktoś życie swoje od­daje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Tak, nie ma większej miłości od tej, która gotowa jest oddać życie za braci.

Dziękujemy Wam, błogosławione Męczennice z Nowogródka za to świadectwo miłości, za przykład chrześcijańskiego bohaterstwa i za­wierzenia mocy Ducha Świętego. „Wybrał Was Chrystus i przeznaczył na to, abyście przyniosły owoc Wa­szego życia i aby owoc Wasz trwał” (por. J 15, 16). Jesteście najcenniej­szym dziedzictwem Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – sióstr nazaretanek. Jesteście dziedzictwem całego Kościoła Chry­stusowego po wszystkie czasy, a zwłaszcza na Białorusi.

Z przemówienia Ojca Świętego pod­czas modlitwy Anioł Pański

Serdecznie pozdrawiam pielgrzy­mów z Polski i Białorusi oraz z in­nych krajów, którzy przybyli na uro­czystość beatyfikacji siostry Marii Stelli Mardosewicz i dziesięciu współsióstr Nazaretanek z Nowo­gródka, stamtąd, gdzie urodził się Adam Mickiewicz. Niech błogosła­wione męczennice nazaretanki wy­praszają wszystkim błogosławień­stwo Boże.